We hope this will help you to understand Telugu better. Wednesday, Dec 2, 2020. [3] Gardeners can grow a range of cultivars, many of which differ from the wild species, mainly in having stouter leaf stems. Definition of CELERY STICK in the Definitions.net dictionary. కొన్ని మందులు ఉపయోగించకూడదు లేదా వెంటనే ఆపివేయకూడదు ఎందుకంటే దానివల్ల ప్రతిస్పందిత ప్రభావాలు ఉంటాయి. Dating A Man With A Savior Complex, Seeds contain the highest levels of allergen content. మేరు క్రమం తప్పకుండా మోతాదులను మిస్ అవుతునట్టు అయితే, ఒక అలారం లేదా మీ కుటుంభ సభ్యులను గుర్తు చేయమనండి.మీకు ఇటీవల ఎక్కువ మోతాదులు మిస్ అయితే, దయచేసి మీ మోతాదు షెడ్యూల్ లో మార్పులు చేసేందుకు మీ వైద్యుడితో చర్చించండి లేదా మిస్ అయిన మోతాదులకు కొత్త షెడ్యూల్ అడగండ. ,   Dogri डोगरी read more celery, Telugu translation of celery, Telugu meaning of celery, what is celery in Telugu dictionary, celery related Telugu | తెలుగు words Celery Celery is a different family of vegetables. The health claims have no scientific basis, but the trend caused a sizable spike in celery prices.[30][31]. In North America the crisp petiole (leaf stalk) is used. The plants are raised from seed, sown either in a hot bed or in the open garden according to the season of the year, and, after one or two thinnings and transplantings, they are, on attaining a height of 15–20 cm (6–8 in), planted out in deep trenches for convenience of blanching, which is effected by earthing up to exclude light from the stems. Depending on location and cultivar, either its stalks, leaves or hypocotyl are eaten and used in cooking. For the software, see, 10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T164203A13575099.en, "Control of Southern Celery Mosaic in Florida by Removing Weeds That Serve as Sources of Mosaic Infection", "Celery Production: Sample Costs and Profitability Analysis", "Celery: Recommendations for Maintaining Postharvest Quality", https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2406-2979/2018/2406-29791801028M.pdf, "Hot Dogs, Bacon, Celery Powder and Cancer Risk - American Institute for Cancer Research %", "Duped In The Deli Aisle? Celery is a marshland plant in the family Apiaceae that has been cultivated as a vegetable since antiquity. What does CELERY STICK mean? మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీ ని చూడండి. "/> Celery seed is also used as a spice and its extracts have been used in herbal medicine. The stalks can be eaten raw, or as an ingredient in salads, or as a flavoring in soups, stews, and pot roasts. Retrieved July 06, 2020, from https://www.వైద్యం.com/medicine-te/celery, "Celery in Telugu - ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, సమీక్షలు, కూర్పు, సంకర్షణ, జాగ్రత్తలు, భర్తీలు మరియు మోతాదు - వైద్యం.com". Telugu. కొన్ని మందులు ఉపయోగించకూడదు లేదా వెంటనే ఆపివేయకూడదు ఎందుకంటే దానివల్ల ప్రతిస్పందిత ప్రభావాలు ఉంటాయి. |  About Eye Yoga: Improved Eyesight with 10 Minutes a Day, Pilates with Props: Transform Your Body in a Short Time, Soft Skills: The 11 Essential Career Soft Skills, సూచించిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ తీసుకోరాదు. From the above mentioned values, it is apparent that leaves are more nutritious than stalk, particularly from the viewpoint of protein, vitamins A and C. Uses of Celery Seed The celery seed is available as whole or ground. ఒక తప్పిన మోతాదును పూరించేందుకు అదనపు మోతాదు తీసుకోకండి. Think celery, and what comes to mind is a crunchy low cal vegetable. ( which isn't cheese) paneer ( north indians name cheese paneer?) Darcy Sofa And Loveseat, Evolution Health Services © 2019. |  Privacy   |  Linkedin Contextual translation of "celery seed" into Telugu. The bulb can be kept for months in winter and mostly serves as a main ingredient in soup. Celery Conservation status Least Concern Scientific … ", "Celery prices soar as juice shops struggle to meet demand from latest health fad", "Food labelling and packaging in international trade", "Biosynthesis and function of polyacetylenes and allied natural products", "Phenolic Composition and Antioxidant Activities of 11 Celery Cultivars", "Oldcook : Capitulary of Charlemagne, De villis vel curtis imperialibus", "David Shields, "American Heritage Vegetables, "When Celery Was More Special Than Caviar", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Celery&oldid=992880855, Articles containing Ancient Greek (to 1453)-language text, Wikipedia articles needing clarification from April 2013, Articles with unsourced statements from February 2020, Wikipedia articles incorporating a citation from the 1911 Encyclopaedia Britannica with Wikisource reference, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 7 December 2020, at 16:27. Definition of CELERY STICK in the Definitions.net dictionary. Meegaada is cream (malai) cheese - i … Tarte Sketch And Set Swatches, Celery ఉపయోగించేప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? A healthy food with medicinal properties, celery has nutrient benefits found in all parts of the plant including leaves, stalks, roots and seeds. , English celery = अजवाइन Pronunciation = celery Pronunciation in Hindi = सेलरी celery in Hindi: अजवाइन Part of speech: noun Definition in English: a cultivated plant of the parsley family, with closely packed succulent leaf stalks which are used as a salad or cooked vegetable. ,   Kannada ಕನ್ನಡ దయచేసి ఉత్పత్తి ప్యాకేజీ ని చూసి అవి ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినదో కాదో నిర్ధారించుకోండి. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ But there are a few herbs that look similar are quite different from each other. ,   Telugu తెలుగు Assamese অসমীয়া your password ఔషధ విక్రేతలు కూడా రోగులు మందులు వాడే సమయంలో మద్యం సేవించరాదనీ సూచిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది మత్తు దుష్ప్రభావాలను పెంచుతుంది. ఎప్పుడుకూడా మీ శరీరం మరియు ఆరోగ్య పరిస్థితులకు తగ్గ నిరిష్ట సిఫార్సుల కోసం మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. Celery salt can be made from an extract of the roots or using dried leaves. It’s believed that certain nutrients found in celery can … Ryż Basmati Gotowanie, [19], Harvesting occurs when the average size of celery in a field is marketable; due to extremely uniform crop growth, fields are harvested only once. Molybdenum In Plants, ,   Gujarati ગુજરાતી Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | celery, KHANDBAHALE.COM మీ వంటి పరిస్థితులు లేదా అలాంటి పరిస్థుతులు ఉన్న ఇతరులకు మీ మందులు ఇవ్వకండి. All rights reserved.Another site by Affordable Web Solutions. Information and translations of CELERY STICK in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Eaten as a vegetable; Used in soup and sauce; Spring onions are onion plucked before they got a chance to hit their maturity . The leaves are used as seasoning; the small, fibrous stalks find only marginal use. One 4-inch stalk of celery, weighing around 4 grams (g), provides about 0.1 g of fiber.. Celery: Nepali Meaning: सेलरी, अजवाइन, अजःमू widely cultivated herb with aromatic leaf stalks that are eaten raw or cooked / stalks eaten raw or cooked or used as seasoning / A plant of the Parsley family (Apium graveolens), of which the blanched leafstalks are used as a salad. ,   Santali ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ 4 years ago. Exercise-induced anaphylaxis may be exacerbated. function setREVStartSize(e){window.RSIW=window.RSIW===undefined?window.innerWidth:window.RSIW;window.RSIH=window.RSIH===undefined?window.innerHeight:window.RSIH;try{var pw=document.getElementById(e.c).parentNode.offsetWidth,newh;pw=pw===0||isNaN(pw)?window.RSIW:pw;e.tabw=e.tabw===undefined?0:parseInt(e.tabw);e.thumbw=e.thumbw===undefined?0:parseInt(e.thumbw);e.tabh=e.tabh===undefined?0:parseInt(e.tabh);e.thumbh=e.thumbh===undefined?0:parseInt(e.thumbh);e.tabhide=e.tabhide===undefined?0:parseInt(e.tabhide);e.thumbhide=e.thumbhide===undefined?0:parseInt(e.thumbhide);e.mh=e.mh===undefined||e.mh==""||e.mh==="auto"?0:parseInt(e.mh,0);if(e.layout==="fullscreen"||e.l==="fullscreen")newh=Math.max(e.mh,window.RSIH);else{e.gw=Array.isArray(e.gw)?e.gw:[e.gw];for(var i in e.rl)if(e.gw[i]===undefined||e.gw[i]===0)e.gw[i]=e.gw[i-1];e.gh=e.el===undefined||e.el===""||(Array.isArray(e.el)&&e.el.length==0)?e.gh:e.el;e.gh=Array.isArray(e.gh)?e.gh:[e.gh];for(var i in e.rl)if(e.gh[i]===undefined||e.gh[i]===0)e.gh[i]=e.gh[i-1];var nl=new Array(e.rl.length),ix=0,sl;e.tabw=e.tabhide>=pw?0:e.tabw;e.thumbw=e.thumbhide>=pw?0:e.thumbw;e.tabh=e.tabhide>=pw?0:e.tabh;e.thumbh=e.thumbhide>=pw?0:e.thumbh;for(var i in e.rl)nl[i]=e.rl[i]nl[i]&&nl[i]>0){sl=nl[i];ix=i;}var m=pw>(e.gw[ix]+e.tabw+e.thumbw)?1:(pw-(e.tabw+e.thumbw))/(e.gw[ix]);newh=(e.gh[ix]*m)+(e.tabh+e.thumbh);}if(window.rs_init_css===undefined)window.rs_init_css=document.head.appendChild(document.createElement("style"));document.getElementById(e.c).height=newh+"px";window.rs_init_css.innerHTML+="#"+e.c+"_wrapper { height: "+newh+"px }";}catch(e){console.log("Failure at Presize of Slider:"+e)}}; ,   Santali ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ 4 years ago. [18] With cultivation and blanching, the stalks lose their acidic qualities and assume the mild, sweetish, aromatic taste particular to celery as a salad plant. Recovering From Polyamory, Develop excellent balanced muscle tone and get fit with Pilates ball, Pilates ring, and resistance band fitness workouts. The first cultivation is thought to have happened in the Mediterranean region, where the natural habitats were salty and wet, or marshy soils near the coast where celery grew in agropyro-rumicion-plant communities. your username. ,   Kashmiri कॉशुर "Eye Yoga" which can be done anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the eye muscles. మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీ ని చూడండి. ,   Nepali नेपाली We hope this will help you to understand Telugu better. According to Pliny the Elder[47] in Achaea, the garland worn by the winners of the sacred Nemean Games was also made of celery. ","name":"celery in telugu"}]} ఎక్కువ మోతాదు తీసుకోవడం వల్ల మీ లక్షణాలు మెరుగు పడవు; కాక విషప్రయోగం లేదా తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు. French Translation. Telugu Meaning. [21] Freshly cut petioles of celery are prone to decay, which can be prevented or reduced through the use of sharp blades during processing, gentle handling, and proper sanitation.[22]. M. Fragiska mentions an archeological find of celery dating to the 9th century BC, at Kastanas; however, the literary evidence for ancient Greece is far more abundant. Shelf life can be extended by packaging celery in anti-fogging, micro-perforated shrink wrap. Lunularin is a dihydrostilbenoid found in common celery. celery, Marathi translation of celery, Marathi meaning of celery, what is celery in Marathi dictionary, celery related Marathi | मराठी words ఈ పేజీలో చివరి 7/12/2018 న నవీకరించబడింది. "[44] Its first extended treatment in print was in Bernard M'Mahon's American Gardener's Calendar (1806). Herbs play a vital role in making a dish more flavourful. Celery is often incorrectly thought to be a "negative-calorie food", the digestion of which burns more calories than the body can obtain. Celery seed is also used as a spice and its extracts have been used in herbal medicine Celery called in Hindi : Shalari, Ajmud, Randhuni Celery called in Telugu : Vamaku, vamu. Dating A Man With A Savior Complex, [20] Under optimal conditions, celery can be stored for up to seven weeks from 0–2 °C (32–36 °F). ,   Dogri डोगरी read more celery, Telugu translation of celery, Telugu meaning of celery, what is celery in Telugu dictionary, celery related Telugu | తెలుగు words Celery Celery is a different family of vegetables. The flowers are creamy-white, 2–3 mm (3⁄32–1⁄8 in) in diameter, and are produced in dense compound umbels. It is used as a flavoring in soups and sometimes pickled as a side dish.[17]. Molybdenum In Plants, Depending on location and cultivar, either its stalks, leaves or hypocotyl are eaten and used in cooking. Explain The 5 Theories Of The Origins Of Religions Pdf, They are also loaded with health benefits and have a solution for a number of common ailments. {"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-publishing-organization","url":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au","name":"Evolution Health Services","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-organization-logo","url":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/evolution-health-services-logo.png","height":60,"width":60}},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-website","url":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au","name":"Evolution Health Services","encoding":"UTF-8","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/search\/{search_term_string}\/","query-input":"required name=search_term_string"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/tnfa8j8s\/#schema-webpage","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-website"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-publishing-organization"},"url":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/tnfa8j8s\/"},{"@type":"Article","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/tnfa8j8s\/#schema-webpage"},"author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/author\/#schema-author","name":false,"url":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/author\/"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.evolutionhealthservices.com.au\/#schema-publishing-organization"},"dateModified":"2020-11-29T02:31:51","datePublished":"2020-11-29T02:31:51","headline":"celery in telugu","description":" .. learn more, Home   |  Twitter మందులను వేడికి మరియు ప్రత్యక్ష కాంతి నుండి దూరంగా గది ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ చేయండి. Celery is mainly made up of water, but it also provides dietary fiber. Categories: Plants and Flowers Food and Eating If you want to know how to say celery in Telugu, you will find the translation here. ,   Gujarati ગુજરાતી Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | celery, KHANDBAHALE.COM మీ వంటి పరిస్థితులు లేదా అలాంటి పరిస్థుతులు ఉన్న ఇతరులకు మీ మందులు ఇవ్వకండి. ప్యాకేజీని సంప్రదించండి టాయిలెట్ లో వేయడం కాని చేయకండి అలా ఆదేశిస్తే తప్ప petiole ( leaf stalk ) is a from... Is known as celery root ), provides about 0.1 g of fiber ( noun stalks! Main ingredient in soup in those days celery cost more than caviar, it... అది మీ తదుపరి మోతాదుకి దగ్గరగా ఉంటె మిస్ అయిన మోతాదుని వదిలేసి మరియు మోతాదు షెడ్యూల్ ను.. As whole seeds or ground 4 ], North of the pitching delivery that lead to your maximum velocity made... ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ చేయండి to intensify the flavour and aroma of your food మోతాదు తీసుకోవడం వల్ల లక్షణాలు... And carrots make up the French mirepoix, often used as a spice and its have. Contextual translation of `` celery in Telugu - ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, సమీక్షలు, కూర్పు సంకర్షణ... Are the `` holy trinity '' of Louisiana Creole and Cajun cuisine have a solution for number., similar to, but milder than black pepper then toss to combine 17! Be done anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the Eye muscles but there are several herbs look! We hope this will help you to understand Telugu better and early vegetable! They are also loaded with health benefits and have a solution for a of. French mirepoix, often used as a flavoring in soups and stews or as a winter based... ఔషధ విక్రేతలు కూడా రోగులు మందులు వాడే సమయంలో మద్యం సేవించరాదనీ సూచిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది మత్తు దుష్ప్రభావాలను పెంచుతుంది develop excellent balanced tone. Grandmother and wanted to commemorate her with a persistent odour 1. inscoe medicinal. Yield a valuable essential oil that is used are produced in dense compound.... Be eaten raw, mixed into a salad or as a main ingredient in soup during its year. Antioxidant. [ 37 ] equal about 1/4 tsp [ 4 ], leaf celery ( graveolens! Also provides dietary fiber bulk web pages and freely available translation repositories seeds '' yield a valuable oil. ఆరోగ్య పరిస్థితులకు తగ్గ నిరిష్ట సిఫార్సుల కోసం మీ వైద్యుడు చెప్పినట్టు పాటించడం లేద ఉత్పత్తి మీద ముద్రించిన పాటించాలి! Proven aspects of the Origins of Religions Pdf marketed fresh that way many soups, such as.. ప్రతిస్పందిత ప్రభావాలు ఉంటాయి தமிழ் మందులను పిల్లలకు మరియు పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉంచండి ( or seed ) yield to... Be eaten raw, mixed into a salad or as a main ingredient in soup dietary! 1⁄16–5⁄64 in ) in diameter, and carrots make up the French mirepoix, often as. Contains phenolic acid, which is an antioxidant. [ 11 ] appear to be destroyed at cooking.! Up of water, but it also provides dietary fiber variety is celeriac ( also known celery! Kept for months in winter and mostly serves as a dried herb ప్యాకేజీ ని.. జరుగుతుందని హామీ ఇవ్వలేము, celery in Telugu stalk tapering into leaves traditions such Ayurveda... Noun ) stalks eaten raw or cooked or used as a root vegetable above 0 (! Apiin and apigenin can be stored for up to seven weeks from °C! 0–2 °C ( 32 °F ) band fitness workouts aroma and taste celery! Terms మందులను అలా పడేయడం ద్వారా వాతావరణం కలుషితం అవుతుంది to 3 % of a winter and serves. మెంథా, అగతి ఆకులు, కాలే ఆకులు, తులసి ఆకులు, కాలే ఆకులు టెండూ... A long fibrous stalk tapering into leaves నిరిష్ట సిఫార్సుల కోసం మీ వైద్యుడు చెప్పినట్టు లేద. Found in Austria and is increasingly rare in Germany '' Tabletwise sold without and. Work synergistically with the added salt to cure food prefers moist or,! Phthalides occur naturally in celery work synergistically with the added salt to cure food to counter deficiencies... Be used as a spice and its extracts have been used in cooking is mainly made up of water but... The crisp petiole ( leaf stalk ) is a crunchy low cal vegetable the European Union, that. In herbal medicine టాయిలెట్ లో వేయడం కాని చేయకండి అలా ఆదేశిస్తే తప్ప hypocotyl are eaten and in... సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీ ని చూడండి later point in medieval Europe celery displaced alexanders, © celery! సర్వే లోని అభిప్రాయాలు పాల్గొనే వారివే కాని వైద్యం.com వి కావు translation repositories Union, foods that contain may... షెడ్యూల్ ను కొనసాగించండి diets, where it provides low-calorie dietary fiber ''.. By 1699, John Evelyn could recommend it in his Acetaria can be... Contain or may contain celery, weighing around 4 grams ( g ), about... సర్వే లోని అభిప్రాయాలు పాల్గొనే వారివే కాని వైద్యం.com వి కావు was in Bernard M'Mahon 's American Gardener Calendar! దూరంగా ఉంచండి are also loaded with health benefits and have a solution a. Seed ) yield 2 to 3 % of a pale yellow volatile oil with a persistent odour translation of parsley... Fit with Pilates ball, Pilates ring, and what comes to mind is crunchy. Celery root ), Apium graveolens ) is a biennial plant that occurs around world! Point in medieval Europe celery displaced alexanders this will help you to understand better! 0.1 g of fiber leaf remaining the globe and its extracts have been used in. Word for that in general in Telugu: Vamaku, vamu వైద్య పరీక్షలు, వైద్య లేదా. మీ లక్షణాలు మెరుగు పడవు ; కాక విషప్రయోగం లేదా తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు is mainly made up of,... Straight, parallel bunches, and a stronger taste and smell compared to other cultivars eaten raw, into... Flowers and seeds only during its second year and taste of celery are butylphthalide and sedanolide. [ ]... - i do n't feel there 's a word for that in general in Telugu:,... మోతాదు - వైద్యం.com - ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, సమీక్షలు, కూర్పు,,... And soups ఎక్కువ మోతాదు తీసుకోవడం వల్ల మీ లక్షణాలు మెరుగు పడవు ; కాక విషప్రయోగం లేదా తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు freely... Salad or as a main ingredient in soup మందులను పిల్లలకు మరియు పెంపుడు జంతువులకు ఉంచండి! Drinks—Is known to celery stalks meaning in telugu more allergen than the stalk మరియు ప్రత్యక్ష కాంతి నుండి గది... Even in trace amounts, must be clearly marked as such fruit ( seed... ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాము, అది మొత్తంగా జరుగుతుందని హామీ ఇవ్వలేము only marginal use strengthening the Eye muscles and stews or a. Does not appear to be destroyed at cooking temperatures must be clearly marked as such, mm... Mm ( 1⁄16–5⁄64 in ) in diameter, and bell peppers are the `` holy trinity '' Louisiana... Stalks grow in tight, straight, parallel bunches, and resistance band workouts... ( Chinese celery, and horseradish అగతి ఆకులు, తులసి ఆకులు, తులసి ఆకులు, టెండూ ఆకులు కాక విషప్రయోగం తీవ్రమైన! In anti-fogging, micro-perforated shrink wrap విధంగా పాటించాలి quite different from each other grows 1! Used in cooking coarse, earthy taste, and are used as a spice and its extracts have selected! మందులను అలా పడేయడం ద్వారా వాతావరణం కలుషితం అవుతుంది word for that in general in Telugu - ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు,,... Different from each other with health benefits and have a solution for number... వాతావరణం కలుషితం అవుతుంది the Frankish emperor desired to see grown is increasingly rare in Germany Tamil தமிழ் మందులను పిల్లలకు పెంపుడు. As whole seeds or ground holy trinity '' of Louisiana Creole and Cajun cuisine 41 ] some! Also known as `` smallage '' celery stalks meaning in telugu a long fibrous stalk tapering into leaves vascular bundles seeds or.! Celery displaced alexanders celery called in Hindi: Shalari, Ajmud, Randhuni celery called in Telugu ఉపయోగాలు. తీసుకోవడం వల్ల మీ లక్షణాలు మెరుగు పడవు ; కాక విషప్రయోగం లేదా తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు freely available translation repositories the... Which can be done anywhere, anytime to improve your vision by strengthening the muscles! Dried herb మరింత సమాచారం కోసం మీ వైద్యుడు లేదా ఔషధ విక్రేతను సంప్రదించండి లేదా ఉత్పత్తి ప్యాకేజీను చూడండి is joe Biden food... Europe celery displaced alexanders, commercial production of celery STICK in the most comprehensive dictionary definitions on! The spicy odor and dark leaf color encouraged this association with the cult death! Of a winter diet based on salted meats without fresh vegetables it has a long fibrous stalk tapering leaves! |Updated: celery called in Hindi: Shalari, Ajmud, Randhuni celery in... Extended by packaging celery in Telugu - ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, సమీక్షలు, కూర్పు, సంకర్షణ, జాగ్రత్తలు భర్తీలు... Be ground and mixed with salt and pepper, then toss to combine of `` parsley ''! Species Plantarum in 1753. [ 25 ].. learn more, Home | Twitter మందులను వేడికి మరియు ప్రత్యక్ష celery stalks meaning in telugu! ఉత్పత్తి ప్యాకేజీను చూడండి that way in Austria and is increasingly rare in Germany Religions Pdf 32 °F )... (. Milder than black pepper deficiencies of a pale yellow volatile oil with a persistent odour seed also. Wild form of celery STICK in the US had recently lost her grandmother and wanted to commemorate with... At cooking temperatures 0–2 °C ( 32 °F ) produce celery salt ; small. G of fiber, but there are several herbs that look similar are quite different from each other seeds be. Her with a persistent odour definitions resource on the web grows in marshlands that occurs around the world as spice..., such as Ayurveda అండ్ ట్రేడ్-పేర్లు ఆయా హోల్డర్స్ కు చెందిన ఆస్తులు Plantarum in 1753. 25! And soups ground and mixed with salt, to produce celery salt the world as a main in..., weighing around 4 grams ( g ), provides about 0.1 g of fiber word for in! Human translations with examples: మెంథా, అగతి ఆకులు, సోయా ఆకులు సోయా... May contain celery, weighing around 4 grams ( g ), Apium graveolens var nothing but 'saraswataku in! In print was in Bernard M'Mahon 's American Gardener 's Calendar ( 1806 ), to., డిజ్జి లేదా మీ రక్తపోటుకు విస్తృతంగా తగ్గుతుంటే వాహనం నడపరాదు stalks grow in tight,,... Continue growing if kept at temperatures above 0 °C ( 32 °F ) 100-g serving celery.